Information om LUS


Startsida
Produkter
Information

 LUSnet login
 Användare:
 Lösenord:
 
Glömt lösenordet?
Klicka här

LäsUtvecklingsSchemat, LUS, är ett kvalitativt bedömningsinstrument som utgår från lärares samlade bedömarkompetens.

Bakgrund
LUS är en förkortning och står för LäsUtvecklingsSchema. LUS är ett verktyg som hjälper förskole-, grundskole- och gymnasielärare att hålla reda på och följa elever i deras läsutveckling. LUS utvecklades 1979 - 81 i ett projekt som finansierades av Skolöverstyrelsen. LUS innebär att läraren genom kvalitativa bedömningar placerar in varje elev i förhållande till LUS kvalitativa utvecklingssteg.

Syftet
Syftet med LUS är att läraren ska ha koll på var i sin utveckling en elev befinner sig, så att all undervisning och all pedagogisk verksamhet kan utgå från var gruppen befinner sig. Vidare ska läraren ha koll på att ingen elev kommer på efterkälken. Läraren ska snabbt sätta in åtgärder om någon elev inte har kommit så långt i sin läsutveckling som den borde ha gjort för att hålla sin självkänsla intakt. På så sätt är risken minimal att någon elev lämnar skolan utan att kunna läsa tillräckligt bra för att kunna genomföra sina fortsatta studier.

LäsUtvecklingsSchemat uppdaterades 2001 till Nya LUS

Anpassning till Lpo 94
Om man har "koll på läget" får man en stor metodisk frihet på exakt det sätt Lpo 94 avser. Med "mål att uppnå" i Lpo 94 definieras bra metod eller bra pedagogik helt enkelt som det som leder till att eleverna kan det de skall kunna.

Kunskapskontrollerna görs i det dagliga arbetet då lärare ger akt på vilka kvalitéer och på vilket sätt eleven kan läsa. För den som är van vid schemat går det fort och lätt och tar inte mycket tid från det pedagogiska arbetet. Det leder också till att läraren kan planera och fördela resurserna så de elever som behöver mer tid och hjälp kan få det.

Av försöksverksamhet (PRIS-projektet, Stockholms Stad 1999 – 2001) framgår att en tät och systematisk uppföljning av elevernas utveckling ger bra skolor och rektorer som, med hjälp av de instrument som krävs för att få resultatstyrningen i funktion, blir pedagogiska ledare.

Metodoberoende
Nya LUS är metodoberoende till skillnad från gamla LUS som huvudsakligen speglade den utveckling som styrdes av läslärebaserad läsundervisning.

Författare: Birgita Allard, Bo Sundblad, Margret Rudqvist